Algemene voorwaarden

Op deze pagina kunt u onze algemene voorwaarden bekijken en downloaden. 

 

Download in PDF

 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN N57 CARAVANS

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op en geldig vanaf 1 december 2021.

 

1. Definities
1.1 N57 Caravans: een besloten vennootschap en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84429518 en BTW nummer NL863207935B01.
1.2 Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan N57 Caravans opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten en/of een overeenkomst sluit tot de in-, of verkoop van caravans.
1.3 Diensten: Het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot de aan de wederpartij verkochte caravans en/of toebehoren.
1.4 Inkoop: het inkopen van caravans en/of toebehoren door N57 Caravans.
1.5 Verkoop: de verkoop van caravans en/of toebehoren door N57 Caravans.

 

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane aanbiedingen, offertes of gesloten overeenkomsten, welke door N57 Caravans worden aangegaan.
2.2 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend schriftelijk door N57 Caravans worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort en ongewijzigd van kracht blijven. Afwijkingen van de algemene voorwaarden gelden slechts voor die offerte, aanbieding of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling schriftelijk is aangebracht.
2.3 De algemene voorwaarden van N57 Caravans gelden exclusief, in die zin dat bedingen en/of algemene voorwaarden van de wederpartij niet van toepassing zijn, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door N57 Caravans is ingestemd. De wet verkoop op afstand wordt uitgesloten ter zake van de inkoop. De toepassing van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 N57 Caravans behoudt zicht het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal N57 Caravans de wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal ten minste één maand zitten. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de wederpartij een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze wederpartij de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.
2.5 N57 Caravans is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de wederpartij. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op werknemers van N57 Caravans en door N57 Caravans ingeschakelde derden, voor zover deze derden geen eigen algemene voorwaarden hanteren.
2.6 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of door een rechterlijke uitspraak worden vernietigd, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

3. Aanbod en totstandkoming inkoopovereenkomst
3.1 Een inkoopovereenkomst komt tot stand op het moment dat N57 Caravans schriftelijk, waaronder langs elektronisch weg, of telefonisch het aanbod en de aanvaarding aan de wederpartij heeft bevestigd. Met name het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de bindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
3.2 De wederpartij kan op de volgende wijzen een uitnodiging tot het doen van een aanbod voor inkoop doen:
a) De wederpartij heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de website van N57 Caravans en de desbetreffende data via elektronische weg aan N57 Caravans verzonden en deze zijn door N57 Caravans ontvangen.
b) De wederpartij heeft uitdrukkelijk telefonisch of per e-mail of per WhatsApp of sms te kennen gegeven een caravan en/of toebehoren aan te bieden al dan niet tegen een bepaalde prijs.
c) N57 Caravans heeft een schriftelijke op naam gestelde uitnodiging tot het doen van een aanbod ontvangen die door de wederpartij is getekend.
d) De wederpartij heeft ten kantore van N57 Caravans uitdrukkelijk te kennen gegeven een caravan en/of toebehoren aan te bieden al dan niet tegen een bepaalde prijs.
3.3 De wederpartij staat in voor de juistheid/volledigheid van de door hem/haar gegeven omschrijving specificaties en dergelijke.
3.4 N57 Caravans kan op basis van de door de wederpartij gedane uitnodiging tot het doen van een aanbod, een aanbod doen op de aangeboden caravan en/of toebehoren. Het aanbod wordt gedaan op basis van de door de wederpartij opgegeven omschrijving.
3.5 Voordat N57 Caravans overgaat tot betaling aan de wederpartij heeft N57 Caravans het recht om bij aflevering van de caravan en/of toebehoren, deze te controleren en te bekijken of deze voldoet aan de door de wederpartij opgegeven omschrijving.
3.6 Indien dit aanbod wordt geaccepteerd en bij daadwerkelijke aflevering van de caravan en/of toebehoren door de wederpartij aan N57 Caravans blijkt dat de door de wederpartij gegeven omschrijving onjuist/onvolledig is, dan wel de kentekenpapieren van de caravan ontbreken, heeft N57 Caravans het recht om het aanbod in te trekken en heeft N57 Caravans tevens het recht om een nieuw aanbod te doen. De beoordeling in hoeverre de door de wederpartij gegeven omschrijving onjuist/onvolledig is berust uitsluitend bij N57 Caravans. Indien N57 Caravans het aanbod intrekt wegens een onjuiste/onvolledige omschrijving en de wederpartij een nieuwe aanbod niet accepteert, dan kan N57 Caravans de inkoopovereenkomst ontbinden. N57 Caravans kan - naar keuze - bij ontbinding van de inkoopovereenkomst ook de verkoopovereenkomst ontbinden.
3.7 Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden of schrijffouten, kunnen ook na de totstandkoming van de inkoopovereenkomst door N57 Caravans worden gecorrigeerd.

 

4. Aanbod en totstandkoming verkoopovereenkomst
4.1 Een verkoopovereenkomst komt tot stand op het moment dat N57 Caravans schriftelijk, waaronder langs elektronische of telefonische weg de aanvaarding van het aan de wederpartij gedane aanbod heeft bevestigd. Met name het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de bindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
4.2 Een aanbod en een tot stand gekomen verkoopovereenkomst kan door N57 Caravans ook na totstandkoming van de koopovereenkomst worden herroepen ingeval de wederpartij niet kredietwaardig blijkt te zijn, zulks naar het oordeel van N57 Caravans.
4.3 Afwijkingen ten aanzien van de caravan en/of bijbehoren kunnen/zijn in beginsel geen aanleiding tot schadevergoeding door N57 Caravans en/of ontbinding van een tot stand gekomen verkoopovereenkomst dan wel aanpassing van de koopprijs.
4.4 Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden of schrijffouten, kunnen ook na de totstandkoming van de verkoopovereenkomst door N57 Caravans worden gecorrigeerd.
4.5 N57 Caravans heeft te allen tijde het recht om de verkoopovereenkomst zonder nadere ingebrekestelling door middel van een schriftelijke mededeling aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip dat de wederpartij:
a) In staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot het faillissement van de wederpartij is gedaan;
b) (Voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c) Onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
d) Anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, daaronder te begrijpen de situatie dat de schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard;
e) De wederpartij verzuimt melding te doen van bovenstaande situaties aan N57 Caravans;
f) Niet binnen vijf (5) dagen na daartoe te zijn aangemaand meewerkt aan de aflevering;

 

5. Prijzen en Facturatie
5.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, exclusief verzend-, bezorg- en/of vervoerskosten, in- en uitvoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
5.2. Bij gebreke van betaling, wordt de wederpartij - zonder nadere ingebrekestelling - geacht in verzuim te zijn.
5.3. Indien N57 Caravans invorderingsmaatregelen treft tegen een wederpartij die in verzuim is, komen de kosten vallende op die invordering, gelijk aan 15% van het openstaande saldo (inclusief btw), doch met een minimum van € 250,--, ten laste van de wederpartij.
5.4. Er geldt een vertragingsrente gelijk aan 6% per jaar.
5.5. Bij niet of niet-tijdige betaling door de wederpartij is N57 Caravans gerechtigd de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

 

6. De aflevertermijn bij inkoop
6.1. Bij overschrijding van de overeengekomen aflevertermijn, of indien de wederpartij nadat het door N57 Caravans gedane aanbod is geaccepteerd de caravan en/of toebehoren inmiddels heeft verkocht aan derden dan wel anderszins niet meer wil meewerken aan levering, dan is de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling in verzuim en heeft N57 Caravans het recht om de overeenkomst met de wederpartij onmiddellijk te ontbinden. In dat geval is de wederpartij een onmiddellijk opeisbare niet voor verrekening vatbare boete van 30% van de koopsom met een minimum van € 500,-- verschuldigd aan N57 Caravans onverminderd het recht van N57 Caravans op volledige schadevergoeding.

 

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1. Elke door N57 Caravans verkochte caravan of andere zaak blijft eigendom van N57 Caravans zolang de wederpartij al hetgeen de wederpartij op grond van de verkoopovereenkomst is verschuldigd, niet volledig heeft voldaan. De wederpartij is desalniettemin verplicht om vanaf het moment van de totstandkoming van de verkoopovereenkomst, de wettelijke voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik, alsmede een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies en diefstal af te sluiten. De wederpartij is verplicht om de verkochte caravan of andere zaak voor zijn/haar rekening goed te doen onderhouden. N57 Caravans is gevrijwaard van enige aansprakelijkheid met betrekking tot de caravan of andere zaak.

 

8. Nakoming van de verkoopovereenkomst
8.1 Bij niet nakoming van de verkoopovereenkomst door de wederpartij, is de wederpartij een onmiddellijk opeisbare niet voor verrekening vatbare boete verschuldigd aan N57 Caravans ten bedrage van 15% van de koopsom met een minimum van € 500,-- onverminderd het recht van N57 Caravans op volledige schadevergoeding.
8.2 Vertraging in de levering door N57 Caravans als gevolg van overmacht ontslaat de wederpartij niet van haar betalingsverplichting. N57 Caravans is niet gehouden tot vergoeding van enige schade.

 

9. Uitvoering werkzaamheden
9.1 N57 Caravans bepaalt de wijze waarop de in- en verkoopovereenkomst wordt uitgevoerd.
9.2 Alleen klachten die door de wederpartij schriftelijk worden ingediend, uiterlijk binnen vijf (5) dagen, kunnen in behandeling worden genomen.

 

10. Garantie
10.1 Elke garantie wordt uitgesloten bij verkoopovereenkomsten met een waarde van € 4.500,-- inclusief BTW of lager. De wederpartij wordt bij een dergelijke prijs geacht “voetstoots” te hebben gekocht.
10.2 N57 Caravans garandeert bij verkoopovereenkomsten met een waarde hoger dan € 4.500,-- dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het beoogde gebruik, voor een periode van 6 maanden na aflevering.
10.3 Van garantie is uitgesloten;
a. normale slijtage;
b. de banden
c. de ramen;
d. de accu;
e. onoordeelkundig gebruik;
f. gebruikte accessoires zoals bijvoorbeeld, maar niet limitatief: de mover, de fietsendrager, de voortent, de luifel, de airco etc.

 

11. Geheimhouding
11.1 De wederpartij mag zich jegens derden niet uitlaten omtrent de inhoud van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Bij overtreding van het geheimhoudingsbeding door de wederpartij, verbeurt de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 500,-- per geval of persoon waartegen de wederpartij de geheimhouding niet bewaart.

 

12 Bevoegde rechter en rechtskeuze
12.1 Op de rechtsverhouding tussen N57 Caravans en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing. Slechts de rechtbank Rotterdam zal bevoegd zijn van enig geschil tussen N57 Caravans en de wederpartij kennis te nemen.